Regulaminy Promocji

 

Sklep internetowy TrygonSport.pl okresowo dystrybuuje kupony umożliwiające uzyskanie rabatu kwotowego - Promocja "Rabat kwotowy" lub procentowego - Promocja "Rabat procentowy"

Dla zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego TrygonSport.pl uruchomiony został także Program lojalnościowy.

 

 

Regulamin promocji "Rabat kwotowy"

 

ORGANIZATOR PROMOCJI

 

Organizatorem promocji "Rabat kwotowy" w sklepie internetowym TrygonSport.pl, jest:

 

DUET spółka jawna Robert Kowalik, Irmina Kowalik

ul. Żuromińska 8/9

03-341 Warszawa

 

będąca także Właścicielem sklepu internetowego TrygonSport.pl.

 

 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

 

Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Trygon Sport, dostępnym pod adresem www.trygonsport.pl, od daty otrzymania kuponu do daty ważności umieszczonej na kuponie.

 

 

ZASADY PROMOCJI

 

1. Każda osoba, która otrzyma kupon z kodem rabatowym, może dokonać zakupu i wpisująć kod rabatowy w koszyku sklepu internetowego TrygonSport.pl, obniżyć wartość swojego zamówienia o zniżkę przedstawioną na kuponie. Aby skorzystać z rabatu należy spełnić warunek kwoty minimalnej zamówienia, która przedstawiona jest na kuponie.

Aktualnie w dystrybucji znajdują się kupony z kodami rabatowymi uprawniającymi do zmniejszenia wartośći zamówienia o 20zł, gdy wartość zamówienia wynosi przynajmniej 170zł.

2. Kody rabatowe nie łączą się. Dokonując zamówienia w sklepie internetowym TrygonSport.pl, skorzystać można tylko z jednego kodu rabatowego.

 

 

UCZESTICTWO W PROMOCJI

 

Aby wziąć udział w promocji należy dokonać zakupu w sklepie internetowym TrygonSport.pl, co wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacją Regulaminu Trygon Sport.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin promocji "Rabat kwotowy" może zostać zmieniony przez DUET spółka jawna Robert Kowalik, Irmina Kowalik. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w zakładce Regulaminy promocji.

 

 

Regulamin promocji "Rabat procentowy"

 

ORGANIZATOR PROMOCJI

 

Organizatorem promocji "Rabat procentowy" w sklepie internetowym TrygonSport.pl, jest:

 

DUET spółka jawna Robert Kowalik, Irmina Kowalik

ul. Żuromińska 8/9

03-341 Warszawa

 

będąca także Właścicielem sklepu internetowego TrygonSport.pl.

 

 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

 

Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Trygon Sport, dostępnym pod adresem www.trygonsport.pl, od daty otrzymania kuponu do daty ważności umieszczonej na kuponie.

 

 

ZASADY PROMOCJI

 

1. Każda osoba, która otrzyma kupon z kodem rabatowym, może dokonać zakupu i wpisująć kod rabatowy w koszyku sklepu internetowego TrygonSport.pl, obniżyć wartość swojego zamówienia o zniżkę przedstawioną na kuponie. Zniżka naliczana jest od katalowej, nieprzecenionej ceny produktu.

Aktualnie w dystrybucji znajdują się kupony z kodami rabatowymi uprawniającymi do zmniejszenia katalogowej, nieprzecenionej ceny produktu o 20%.

2. Kody rabatowe nie łączą się. Dokonując zamówienia w sklepie internetowym TrygonSport.pl, skorzystać można tylko z jednego kodu rabatowego.

 

 

UCZESTICTWO W PROMOCJI

 

Aby wziąć udział w promocji należy dokonać zakupu w sklepie internetowym TrygonSport.pl, co wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacją Regulaminu Trygon Sport.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin promocji "Rabat procentowy" może zostać zmieniony przez DUET spółka jawna Robert Kowalik, Irmina Kowalik. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w zakładce Regulaminy promocji.

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki programu TRYGON Sport Klub.

2. Organizatorem Programu jest spółka jawna Duet; Irmina Kowalik, Robert Kowalik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żuromińskiej 8/9, 03-341 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155743 prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO numer NIP 524-21-24-518

3. Do TRYGON Sport Klub może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokona dowolnej transakcji zakupu w sklepie TRYGON Sport, poprawnie wypełni formularz rejestracyjny i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zwana dalej Uczestnikiem.

4. Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów produktów w sklepach firmowych TRYGON Sport na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających jednocześnie adres korespondencyjny w Polsce.

5. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom TRYGON Sport Klub wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.

6. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.trygonsport.pl

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie jego trwania. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on udostępniony na stronie internetowej www.trygonsport.pl, w sklepach TRYGON Sport oraz w siedzibie Organizatora.

 

2. Przystąpienie do Programu

1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w TRYGON Sport Klub zobowiązana jest dokonać zakupu produktów oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w sklepach firmowych.

2. Formularz Rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu firmowego. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z TRYGON Sport Klub potwierdzoną własnoręcznym podpisem.

3. Organizator zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z TRYGON Sport Klub .

4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej nie stanowi warunku przystąpienia do Programu. Jednakże w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Uczestnik nie otrzyma świadczeń informacyjnych, o których mowa w pkt.1 rozdziału 3go poniżej.

5. Uczestnik otrzymuje od Organizatora, Kartę TRYGON Sport Klub, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przy dokonywaniu zakupów w sklepach.

 

 

3. TRYGON Sport Klub

1. Uczestnictwo w TRYGON Sport Klub wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w sklepach oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

3. Informacje mogą być przesyłane na adres pocztowy, e-mail i/lub na numer telefonu komórkowego znajdujące się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.

4. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu.

5. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przekazanie pracownikowi sklepu. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt.1. powyżej.

 

4. Karta

1. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto do którego przypisana jest karta (-y) TRYGON Sport Klub.

2. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.

3. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z TRYGON Sport Klub.

4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

5. W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisemnie pod rygorem nieważności, w jednym ze sklepów. Zebrane na koncie Uczestnika rabaty wartościowe będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracownika sklepu TRYGON Sport informacji o fakcie utraty Karty oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji Uczestnika. Organizator

przygotuje nową Kartę i przesyła ją pocztą Uczestnikowi w miejsce utraconej w terminie ok. 4 tygodni.

 

5. Rabaty

1. Przy zakupie produktów oferowanych przez Sieć sklepów TRYGON Sport, Klienci otrzymają rabat:

- 5 % rabatu na każde kolejne zakupy po otrzymaniu Karty. Rabat łączy się z innymi promocjami w sklepach TRYGON Sport.

- 10 % rabatu na każde kolejne zakupy w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 100 dni Właściciel Karty wydał przynajmniej 200zł brutto na zakupy w sklepach TRYGON Sport. Rabat łączy się z innymi promocjami w sklepach TRYGON Sport.

Rabat naliczony jest po 24h od dokonania zakupu przekraczającego próg wydanych 200zł brutto.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika.

3. W momencie rejestracji do Programu Uczestnik automatycznie jest przypisywany do TRYGON Sport Klub.

4. Warunkiem naliczenia rabatu wartościowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty sprzedawcy w sklepie TRYGON Sport, przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji).

5. Wartość produktu jest kwotą jaką płaci Uczestnik (gotówką lub kartą płatniczą) za nabywany produkt.

6. W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Uczestników sposób wyliczania rabatu wartościowego może ulec zmianie, o czym zostaną oni powiadomieni.

7. Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni.

8. Jeżeli rabat wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z Konta danego Uczestnika.

9. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Rabat wartościowy będzie odjęty z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte produkty, za które został naliczony rabat wartościowy i otrzyma zwrot wartości tych produktów.

11. W przypadku gdy Klient zwraca produkt, przy zakupie którego wykorzystał zgromadzony przez siebie wcześniej rabat wartościowy, to otrzyma jedynie zwrot kwoty zapłaconej gotówką lub kartą. Kwota wykorzystanego rabatu wartościowego nie podlega zwrotowi na konto Uczestnika.

12. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, kwocie uzbieranego rabatu wartościowego lub odjętej z jego Konta.

13. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

14. W przypadku produktu wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.

 

6. Utrata statusu Uczestnika Programu

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w TRYGON Sport Klub w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w sklepie Organizatora. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.

2. Informacja o wykluczeniu lub potwierdzenie rezygnacji z TRYGON Sport Klub zostanie wysłane Uczestnikowi na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

3. Uczestnik może zostać wyłączony z TRYGON Sport Klub w przypadku, gdy:

3.1. Uczestnik naruszył Regulaminu,

3.2. Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,

3.3. Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

7. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Organizator.

2. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z TRYGON Sport Klub, przez umieszczenie na nim swojego podpisu.

3. Uczestnik TRYGON Sport Klub ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Uczestnik TRYGON Sport Klub ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.

4. Aktualizacja danych osobowych może odbywać się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności przekazanej pracownikowi w sklepie firmowym TRYGON Sport.

 

8. Zakończenie Programu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia TRYGON Sport Klub w każdym momencie jego trwania.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia TRYGON Sport Klub wszystkie Karty i zgromadzone rabaty tracą ważność.

3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia TRYGON Sport Klub Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.trygonsport.pl oraz w sklepach TRYGON Sport.

4. Fakt zawieszenia lub zakończenia TRYGON Sport Klub przez Organizatora nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

 

9. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.trygonsport.pl , w każdym sklepie TRYGON Sport oraz w siedzibie Organizatora.

2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe wynikłe podczas lub w związku z działaniem TRYGON Sport Klub, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora.